U 2015. će se naglasak staviti na ranu intervenciju, koja će se u početku sastojati od aktivnosti psihosocijalne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju i razvojnom riziku, a pružat će se kroz program radionica Rastimo zajedno Plus koje su namijenjene upravo takvim roditeljima radi njihova osnaživanja. Rana intervencija će uključivati i dijagnostiku, za što je potrebno omogućiti stručnim radnicima Centra posebne edukacije kako bi se mogla učiniti razvojna procjena djece od 0 do 6 godina (kognitivni razvoj, socijalna kognicija), procjena psihomotoričkog razvoja djece od 1 mjeseca do 8. godine te neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja.

U Centru smo tijekom 2014. započeli s pripremama za pružanje usluge pomoći pri uključivanju u predškolske i osnovnoškolske programe odgoja i obrazovanja (integracija), što je uključivalo edukaciju stručnjaka različitih profila za članove mobilnog stručnog tima te komunikaciju i analizu stanja na šest škola s područja grada Daruvara i bliže okolice. U 2015. se nastavljaju aktivnosti za potpuno djelovanje i konkretan rad mobilnog stručnog tima koji će pružati stručnu pomoć učiteljima, asistentima te učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima/skrbnicima i udomiteljima za što uspješnije uključivanje u redovne škole i praćenje nastavnog sadržaja. Prema trenutnim saznanjima i procjenama koordinatora u školama, 145 djece ima neki oblik teškoća zbog čega imaju potrebe za uslugama mobilnog stručnog tima. Teškoće se razlikuju, a radi se uglavnom o teškoćama koje uključuju: UMR ADHD, smjetnje pažnje, govorno-jezični poremećaj, disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, teškoće u čitanju i pisanju, artikulacijske teškoće, emocionalne teškoće, teškoće u učenju, motoričke teškoće, tjelesni invaliditet, PUP.

Savjetovanje i pomaganje je još jedna socijalna usluga koja se planira osigurati u 2015., a između ostaloga, obuhvaćalo bi uslugu psihološkog savjetovanja i pomaganja roditeljima/skrbnicima i udomiteljima djece s teškoćama u razvoju i razvojnom riziku te djeci i mladima u razvojnom riziku i teškoćama u razvoju. U sklopu savjetovanja i pomaganja, a koje će se dijelom odnositi na ranu intervenciju, radit će se s roditeljima u okviru logopedske struke (upućivanje u pravilan govorno – jezični razvoj, savjetovanje za rad kod kuće, uspostavljanje suradnje logoped – roditelj – dijete, provođenje rane intervencije, prevencija govorno – jezičnih poremećaja, savjetovanje roditelja za rad kod kuće i upućivanje u metode rada).

Stručni radnici su u 2014. pohađali edukaciju za male kreativne socijalizacijske skupine te će se do lipnja 2015. izvršiti pripremne radnje kroz komunikaciju sa šest redovnih škola na području grada Daruvara i bliže okolice radi ispitivanja potreba za takvim oblikom rada i konkretnim aktivnostima od rujna 2015. Za dodatne aktivnosti u sklopu savjetovanja i pomaganja, stručni će radnici proći potrebne edukacije radi omogućavanja cjelovite podrške.

Detaljan plan i program provedbe izvaninstitucijskih usluga možete preuzeti:

Skip to content