Psihosocijalna podrška obuhvaća rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika. Psihosocijalna podrška se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Može se pružati individualno i u grupi te kod nas u Centru (do šest sati tjedno) ili u obitelji (do pet sati tjedno).

Psihosocijalnu podršku smo tek počeli razvijati kao izvaninstitucijsku socijalnu uslugu te ćemo je polako nadograđivati s različitim aktivnostima: psihološkom podrškom, glazboterapijom i glazbenim aktivnostima, likovnom terapijom i likovnim aktivnostima, logopedskim vježbama, terapijom senzorne integracije i dr.

Skip to content